Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Regulamin

Regulamin usługi emisji Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów na kanale planszowym L.TV24 oraz na stronie internetowej  www.lokalnatelewizja.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki ekspozycji Ogłoszeń, Zaproszeń i Komunikatów na kanale planszowym L.TV24
    oraz na stronie internetowej  www.lokalnatelewizja.pl
2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) „Usługa” – usługa emisji Ogłoszeń, Zaproszeń i Komunikatów na kanale planszowym L.TV24 oraz na
    stronie  www.lokalnatelewizja.pl
b) „Usługodawca” -  LOKALNA GRUPA MEDIOWA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14.
c) „Oferent” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna zamawiająca Usługę na kanale
    planszowym L.TV24. Oferentem może być tylko osoba pełnoletnia.
d) „Ogłoszenie” – treść wiadomości pochodząca od Oferenta, przeznaczona do ekspozycji na kanale
   planszowym. Ogłoszenie to informacja typu „Sprzedam-Kupię-Wynajmę” nadawana tylko przez osoby
   fizyczne. Ogłoszenie nie może być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
e) „Zaproszenie” - treść wiadomości pochodząca od Oferenta, przeznaczona do ekspozycji na kanale
   planszowym. Zaproszenie ma na celu zachęcenie widza do udziału w uroczystości, imprezie, wydarzeniu itp.
f) „Komunikat” - treść wiadomości pochodząca od Oferenta, przeznaczona do ekspozycji na kanale
   planszowym. Komunikat posiada charakter przekazu informacyjnego.
g) „Regulamin” – niniejszy Regulamin usługi ekspozycji Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów na kanale
   planszowym L.TV24 oraz na stronie internetowej  www.lokalnatelewizja.pl
3. Oferent poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2. Zasady korzystania z Usługi

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.
3.Przedmiotem Usługi mogą być ogłoszenia typu „Sprzedam-Kupię-Wynajmę”, Zaproszenia, Komunikaty,
   których reklama nie jest zabroniona oraz którymi obrót  w Polsce jest dozwolony, a fakt ten zostanie
   udokumentowany stosownym zezwoleniem lub atestem.
4. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, Komunikatów, Zaproszeń zabronionych oraz tych, które są
   niezgodne z linią programową nadawcy publicznego określoną jego ustawowymi zadaniami. W szczególności
   nie będą emitowane Ogłoszenia, Zaproszenia, Komunikaty:
a) agencji towarzyskich i matrymonialnych,
b) pism, wydawnictw oraz filmów erotycznych, „sex shopów”, usług telefonicznych typu „party line” i innych tego
    typu usług,
c) których treść narusza interesy konkurencyjne Usługodawcy.
5. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, Komunikatów, Zaproszeń, które ze względu na rodzaj
   prezentowanego produktu lub usługi, a także swoją treść lub formę mogą narażać małoletnich na
   potencjalne niebezpieczeństwo fizyczne lub moralne.  W szczególności nie będą eksponowane Ogłoszenia,
   Komunikaty, Zaproszenia  dotyczące:
a) produktów łatwopalnych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych, które mogą być używane tylko przez
    osoby dorosłe lub pod ich nadzorem,
b) środków antykoncepcyjnych,
c) produktów do utrzymania higieny intymnej,
d) bielizny osobistej,
e) ukazujące niewłaściwe do naśladowania przez małoletnich wzorce zachowań.
6. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów dotyczących produktów lub usług
   przeznaczonych dla małoletnich, które:
a) wykorzystują łatwowierność lub brak doświadczenia małoletnich, w szczególności poprzez informowanie o
    cechach produktów lub usług nie istniejących w rzeczywistości,
b) zawierają treści wskazujące, że zakupienie prezentowanego w Ogłoszeniu produktu daje poczucie wyższości
    wobec rówieśników, którzy takiego produktu nie kupili,
c) zachęcają małoletnich do wykonywania czynności niebezpiecznych,
d) promują loterie promocyjne i konkursy, przeznaczone dla małoletnich, w których obietnica wygrania nagrody
   uzależniona jest od zakupienia całej serii produktów lub obwarowana jest warunkami niemożliwymi do
   spełnienia przez małoletnich.
7. Usługodawca nie będzie eksponował Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów zawierających treści powszechnie
    uważane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz treści, które uzna za gorszące bądź
    niewłaściwe do odbioru w szczególności przez dzieci.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczania ilości emitowanych reklam.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść Ogłoszeń, Zaproszeń, Komunikatów,
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Oferenta z Usługi,
c) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy
   zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
   w przypadku braku sygnału TV, awarii na łączach, zdarzeń losowych, w tym zdarzeń o charakterze siły   
   wyższej,
d) korzystanie z Usługi przez Oferentów niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, lub bez zapoznania się z
    Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Oferenta charakteru Usługi,
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, przegląd, wymiana
    sprzętu.
10. Oferent odpowiada za naruszenie w Ogłoszeniu dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób
    trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń  przeciwko Usługodawcy, Oferent zobowiązuje się
    do całkowitego zaspokojenia  słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Usługodawcy z obowiązku
    świadczenia z tego tytułu.
11. Usługodawca ma prawo do wstrzymania ekspozycji wszelkich Ogłoszeń, Zaproszeń,  Komunikatów w obliczu
    wyjątkowych i ważnych wydarzeń w kraju i na świecie, których charakter mógłby kolidować z informacjami
    zamieszczonymi na danej stronie lub naruszać linię programową Usługodawcy. Wznowienie ekspozycji
    w niewykorzystanej części może mieć miejsce w późniejszym czasie, po  wcześniejszym uzgodnieniu
    z Usługodawcą. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Oferenta o czasowym wyłączeniu
    ekspozycji konkretnej strony lub paska ogłoszeniowego oraz przyczynach takiego działania.
12. Jeśli w wyniku czasowego wstrzymania ekspozycji Ogłoszenia w trybie opisanym w ust. 15 powstanie
    szkoda po stronie Oferenta lub jakiejkolwiek osoby trzeciej,  Usługodawca nie ponosi z tego tytułu żadnej
    odpowiedzialności.

 

§ 3. Zlecenie emisji Ogłoszenia

1. Ogłoszenia emitowane na kanale L.TV24 mogą być składane wyłącznie przez osoby fizyczne. Ogłoszenia
   nie mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. Warunkiem emisji Ogłoszenia na kanale L.TV24 jest uiszczenie opłaty zgodnej  z Cennikiem Ogłoszeń
   Drobnych bezpośrednio w Dziale Marketingu i Reklamy lub na  rachunek bankowy:
   31 1240 5035 1111 0010 2640 9561.
3. Oferent, który dokonuje opłaty na rachunek bankowy jest zobowiązany niezwłocznie  okazać pracownikowi
   Działu Marketingu i Reklamy dowód wpłaty. Dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy jest pierwszym dniem
   emisji ogłoszenia.
4. Oferent zobowiązany jest wraz z Ogłoszeniem podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji treści Ogłoszeń w zakresie ich zgodności z zasadami pisowni
    języka polskiego (ortografii i gramatyki) oraz Regulaminem.
6. Pozytywnie zweryfikowane przez Usługodawcę Ogłoszenie jest eksponowane na kanale L.TV24 oraz na
   stronie internetowej  www.lokalnatelewizja.pl
7. W przypadku, gdy Ogłoszenie lub stanowiące jego załącznik fotografie posiadają cechy utworu w rozumieniu
   prawa autorskiego lub zawierają formy przedstawieniowe  znaków towarowych, Oferent zobowiązany jest
   złożyć oświadczenie, że posiada niezbędne uprawnienia w tym zakresie oraz udziela Usługodawcy
   niewyłącznej licencji obejmującej majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do Ogłoszenia i fotografii
   oraz prawa ochronne do przedstawionych w Ogłoszeniu lub na fotografiach znaków towarowych.

 

§ 4. Ogłoszenia w Internecie

1. Na stronie internetowej www.lokalnatelewizja.pl.  eksponowane są kopie Ogłoszeń z kanału planszowego L.TV24.
2. Ogłoszenia są eksponowane na stronie internetowej w ramach opłaty za emisję na kanale planszowym
    L.TV24.
3. Treść Ogłoszenia eksponowanego na stronie internetowej musi odpowiadać treści Ogłoszenia
    eksponowanemu na kanale L.TV24.
4. Ogłoszenia zamieszczane przez Oferenta indywidualnie na portalu  www.lokalnatelewizja.pl.  są zwolnione z opłat.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. W razie zmiany przepisów prawnych lub realizowanej strategii rozwoju programu L.TV24, Usługodawca
    zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień  Regulaminu w każdej chwili. W takim
    przypadku Oferent, który złożył przed dokonaniem zmiany zlecenie ekspozycji Ogłoszenia, zachowuje
    wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki w niezmienionym zakresie, w szczególności złożone  zlecenie   
    ekspozycji Ogłoszenia zostanie wykonane zgodnie z jego treścią.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
    a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  www.lokalnatelewizja.ploraz w siedzibie Usługodawcy.

 

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa 
tel. (22) 597-30-00; fax (22) 597-31-80 
www.krrit.gov.pl

Znajdź nas!
Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama