ZDZ zaprasza
ZDZ zaprasza
ZDZ zaprasza

Furtka dla biznesu – postępowanie sanacyjne

  • 07.05.2018, 08:00
  • Grupa Tipmedia
Furtka dla biznesu – postępowanie sanacyjne
Widmo zagrożenia zadłużeniem zawisnąć może nad każdym przedsiębiorcą. Obrót gospodarczy rządzi się własnymi prawami, które wpływają i decydują o konkurencyjności firm, czy ich działaniu na rynku. Niepodważalne znaczenie ma ich sytuacja finansowa, na którą wpływa wysoka funkcjonalność i wydajność przedsiębiorstwa. Mocna pozycja firm i ich płynność prosperowania wpływają na bezpieczeństwo i stabilizację całego obrotu. Ten oczywiście drobny wpis, zarys mechanizmów gospodarczych jest jedynie pretekstem do opisania postępowania restrukturyzacyjnego, będącego specyficznym „kołem ratunkowym” dla przedsiębiorstw, które popadną w tarapaty finansowe. W poniższym artykule znajdziemy opis jednego z trybów restrukturyzacji, jakim jest postępowanie sanacyjne.

Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością

Procedury restrukturyzacyjne mogą być prowadzone wobec dłużnika zagrożonego niewypłacalnością, bądź niewypłacalnego. W praktyce oznacza to, że przez stan zagrożenia niewypłacalnością rozumieć trzeba taką sytuację ekonomiczną jego przedsiębiorstwa, w której w niedługim czasie stanie się on niewypłacalny.

Natomiast utrata zdolności do wykonywania swych wymagalnych zobowiązań pieniężnych i dłuższe niż 3 miesiące opóźnienie oznaczają stan niewypłacalności.

Realizacji funkcji oddłużeniowo-naprawczej służyć mają 4 mechanizmy, a mianowicie postępowania:

- o zatwierdzenie układu,

- przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe i

- postępowanie sanacyjne.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest znaczenie otwarcia postępowania sanacyjnego. W momencie tym zachodzą daleko idące skutki przede wszystkim w sferze prawnej dłużnika. Naczelną zasadą w postępowaniu sanacyjnym jest utrata zarządu nad własną firmą oraz przekazanie go przez sąd wybranemu zarządcy.

Specjalista z Kancelarii R.Ptak i Wspólnicy podkreśla, że: „W sytuacji, gdy skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga osobistego udziału dłużnika, a daje on gwarancje należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić na wykonywanie zarządu nad całością bądź częścią przedsiębiorstwa dłużnikowi, w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Jednakże sąd może wycofać się z możliwości osobistego zarządu dłużnika, co regulują przepisy ustawy”.

Kiedy sąd może uchylić zarząd własny dłużnika ​​?

Regulacje dotyczące cofnięcia zgody i wyznaczenia zarządcy znajdują się w art. 239. 1. i należą do nich sytuacje, gdy dłużnik naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu, skutkiem czego było pokrzywdzenie wierzycieli albo możliwość takiego pokrzywdzenia w przyszłości. W zakres tego przepisu wchodzi również działanie nieumyślne. Poza tym sąd uchyla zarząd własny, gdy dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego albo też jest oczywiste, że sposób sprawowania zarządu nie gwarantuje wykonania układu. Postanowienie to, staje się skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania.

Odpowiedni przedstawiciel, doradca prawny

We wszystkich procesach związanych z oddłużeniem i poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa najlepiej sprawdza się pomoc wyspecjalizowanego przedstawiciela.

Reprezentantem interesów firmy może być prawnik, doradca prawny, zajmujący się sprawami restrukturyzacji na co dzień i posiadający wiedzę popartą doświadczeniem z tego zakresu. Potrzeba gruntownego „przebadania” sprawy, ale również umiejętności poruszania się w  sformalizowanych procesach, dotyczących tego rodzaju postępowania, decydują o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Warto zatem pokusić się o analizę przeprowadzenia restrukturyzacji w trybie postępowania sanacyjnego w oparciu o pomoc doświadczonej kancelarii prawnej.

Grupa Tipmedia
Podziel się: