ZDZ zaprasza
ZDZ zaprasza
ZDZ zaprasza

Cudzoziemcu, pobyt stały może okazać się czasowym! Dowiedz się w jakich przypadkach

  • 23.08.2018, 10:00
  • Materiał partnera
Cudzoziemcu, pobyt stały może okazać się czasowym! Dowiedz się w jakich…
Przebywaniu na terytorium obcego państwa zwykle towarzyszy konieczność spełnienia stosownych wymagań formalnych, które określają jego warunki. Nie inaczej jest w naszym kraju. Sposoby na legalne pozostanie w nim są różnie i sięga się po nie zależnie od konkretnych potrzeb. Niektórzy mają możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Jest ono wydawane na czas nieokreślony. Mogłoby się więc wydawać, że na zawsze. Niekoniecznie.

Procedury można nie wszcząć, a już wydaną decyzję cofnąć

Sprawa jest najprostsza w przypadkach, kiedy najzwyczajniej w świecie nie spełnione zostały najbardziej elementarne warunki – wówczas wnioskodawca spotka się po prostu z odmową wszczęcia procedury. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy przebywa on w Polsce bez uprawniających do tego dokumentów, albo na niewłaściwych, np. na postawie wizy Schengen wydanej w celach humanitarnych, czy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Okolicznością, która udaremni starania będzie także fakt zatrzymania lub przebywania w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, a także objęcie zakazem opuszczania kraju oraz odbywanie kary lub tymczasowe aresztowanie. Procedura nie ruszy też np. wobec osób zobowiązanych do opuszczenia Polski czy tych, które nie złożyły odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

Wszczęcie procedury nie daje jednak pewności jej rezultatu. Może się okazać, że nie zostały spełnione wszystkie wymogi, bądź że dany cudzoziemiec znajduje się w określonych bazach danych jako niepożądany, czy z innych przyczyn stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa albo interesu kraju. Decyzja nie będzie pomyślna także wówczas, gdy wyjdzie na jaw, że mający być jej podstawą związek małżeński został zawarty celem obejścia prawa. Podobnie np. w wypadku, gdy we wniosku podano nieprawdziwe informacje czy zatajono inne, albo nie spłacono należnych podatków.

Nawet wówczas, gdy cała formalna ścieżka dobiegła końca, a upragniona karta pobytu stałego znajduje się już w kieszeni wnioskodawcy, prawo do posługiwania się nią może on stracić. Stanie się tak, gdy będą tego wymagały względy m. in. obronności i bezpieczeństwa czy interes Polski, lub gdy odkryte zostanie zatajenie jakichś faktów bądź podanie nieprawdziwych, a także sfałszowanie dokumentów. Inne okoliczności skutkujące utratą zezwolenia na pobyt czasowy to popełnienie umyślnego przestępstwa i skazanie na co najmniej trzy lata więzienia, a także opuszczenie kraju na więcej niż sześć lat. Jest nią także rozpad będącego podstawą wniosku małżeństwa, jeśli nastąpił w ciągu dwóch lat od wydania decyzji.

Zadbaj o każdy szczegół. Sięgnij po fachową pomoc

Starania o zezwolenie na pobyt stały wiążą się z poważnymi życiowymi decyzjami. Nie warto więc bagatelizować żadnej ze składających się nie czynności. Niestety, trudności ze sprostaniem formalnościom miewają nawet ci, którym najbardziej na nich zależy. Tu z pomocą przychodzą specjaliści. Tacy, jak np. ci z Visa and Work, gdzie można uzyskać kompleksową pomoc z każdego rodzaju procedurą. Możemy więc uzyskać wsparcie w kompletowaniu dokumentacji, prawidłowym sporządzaniu wniosku, a nawet liczyć na reprezentowanie nas przez pełnomocnika. Wieloletnie doświadczenie zajmujących się takimi sprawami fachowców pozwala na spokojne oczekiwanie rezultatów ich pracy.

Materiał partnera
Podziel się: