Praca w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie

  • 06.12.2017, 14:29 (aktualizacja 24.03.2018, 16:12)
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Praca w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie

Podziel się:

Oceń:

Ogłoszenie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim o naborze na stanowisko specjalista pracy z rodziną.

Jednostka zamierzająca zatrudnić pracownika: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres jednostki zamierzającej zatrudnić pracownika: ul. Świętokrzyska 22, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Stanowisko pracy, na które dokonywany jest nabór: Specjalista pracy z rodziną 

Zakres zadań przypisanych do stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór/ Zakres obowiązków służbowych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:


1) Sporządzanie umów związanych z wykonywaniem pieczy zastępczej,
2) Prowadzenie dokumentacji osób i podmiotów wykonujących pieczę zastępczą,
3) Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania i sporządzanie decyzji 
administracyjnych w sprawie świadczeń przyznawanych rodzinom zastępczym,
4) Sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych,
5) Prowadzenie dokumentacji związanej ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej przez gminy,
6) Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych 
domach dziecka.

Podstawa zatrudnienia
Umowa o pracę

Wymiar czasu pracy
 Pełny etat

Rodzaj pracy
Praca biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer, telefon oraz urządzenia biurowe, wykonywana w siedzibie firmy.


Wymagania podstawowe (niezbędne) stawiane osobie ubiegającej się o zatrudnienie
1) Obywatelstwo polskie,
2) Wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika lub psychologia lub socjologia 
lub nauki o rodzinie,
3) Staż pracy – minimum 3 lata,
4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
6) Nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe stawiane osobie ubiegającej się o zatrudnienie 
1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. Doświadczenie przydatne w pracy na stanowisku specjalista pracy z rodziną,
3. Umiejętność pracy z komputerem, w szczególności umiejętność obsługi programów 
biurowych,
4. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, kreatywność, zdyscyplinowanie,
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą zawierającą informację o zgodzie 
na przetwarzania danych osobowych kandydata zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - w celach rekrutacyjnych,
4. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Dokumenty dodatkowe
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli niepełnosprawny kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia 
i inne, które kandydat uważa za stosowne w kontekście naboru.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznieniu ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 % 
nie/tak

Termin składania dokumentów
15 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, 
2. Aplikacje złożone po terminie składania dokumentów, nie będą przyjmowane,
3. W przypadku nadania aplikacji pocztą, kierować ją należy na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27 - 400 
Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalista pracy 
z rodziną",
4. Aplikacje wysyłane pocztą, które doręczone zostaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim po terminie składania dokumentów, nie będą 
brane pod uwagę przy naborze (liczy się data doręczenia przesyłki do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim a nie data nadania przesyłki pocztowej w placówce pocztowej) i bez otwierania zostaną zwrócone nadawcy.

Forma składania dokumentów
1. Dokumenty aplikacyjne składane przez kandydata winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalista pracy z rodziną",
2. Nie dopuszcza się składania aplikacji drogą elektroniczną,
3. Kserokopię dokumentów składanych przez kandydata winny zawierać jego 
oświadczenie o ich zgodności z oryginałem.
Termin otwarcia aplikacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Effect Studio Company z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14 jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe